ⓘ 百科全書. 你知道吗? 页 259

康边停战协定

康边停战协定 (法语:Armistice de 1918;德语:Waffenstillstand von Compiègne ),又译贡比涅停战协定、贡比涅森林停战协定、康白尼停战协定,是标志第一次世界大战结束个协定,由协约国代表,法国元帅福煦搭德国看守政府代表马蒂亚斯 埃茨贝格尔于1918年11月11 ...

边和市

边和市 (越南语:Thành phố Biên Hòa/城庯邊和)是越南同奈省个省莅城市。面积264.08平方公里,2019年总人口110万人,是越南除胡志明市等五大直辖市外,人口最多个省辖市。

阔边帽星系

阔边帽星系 (梅西尔编号:M104,NGC 4594,又称草帽星系、墨西哥帽星系)拉拉室女座,是一个Sa-Sb型个旋涡星系,光度+8.7等,距离地球2.800万光年。迭个星系个直径是大约50.000光年,有银河系大小个30%。

杰里米·边沁

杰里米 边沁 (英语:Jeremy Bentham,1748年2月15号-1832年6月6号),英国哲学家、法学家搭社会改革家。渠是最早支持功利主义搭动物权利个人之一。 著有政府论片断(1776年),拉里向对英国宪法进行了探讨。

青青河边草 (电视剧)

是琼瑶小说作品之一。1991年,制作人平鑫涛率领可人传播亲自翻拍42集电视剧,为1992年中国电视公司八点档连续剧之一,同名主题曲由琼瑶作词、左宏元作曲、高胜美主唱。

梯形

梯形 是有一组对边平行个凸四边形。梯形平行个两条边为底边,分别称为上底搭下底,间个距离为高,弗平行个两条边为腰。下底搭腰个夹角为底角,上底搭腰个夹角为顶角。

周家渡街道

周家渡街道 是中国上海市浦东新区下辖个一个街道。面积5.52平方公里。户籍人口11.59万人(2008年)。 周家渡原来是上海一渡口,北接浦西江边码头。南面有多个线路至陈行、鲁汇、南汇等地。世博会前,渡口撤销。

韩遂

韩遂 (永和年间-215年),原姓名韩约,字文约,金城郡人,东汉末年凉州地区个割据军阀之一。 中平元年(184年),羌人北宫伯玉叛,拿时任凉州督军从事个边章搭凉州从事韩遂劫为人质,弗予放还。韩遂为免被杀,被迫加入叛军,搭边章一起成为北宫伯玉叛军军师,之后 ...

阿菲永卡拉希萨尔省

阿菲永卡拉希萨尔省 (土耳其语:Afyonkarahisar ili),简称阿菲永省(土耳其语:Afyon ili),是西土耳其个一个省。 该省西北边为屈塔希亚省,西边为乌沙克省,西南边为代尼兹利省,南边为布尔杜尔省,东南边为伊斯帕尔塔省,东北边为科尼亚省,而北边则为埃斯基 ...

巴西利卡

巴西利卡 (拉丁语:Basilica,希腊语:Βασιλική)是古罗马个一种公共建筑形式,渠个特点是平面呈长方形,外侧有一圈柱廊,主入口拉长边,短边有耳室,采用条形拱券作屋顶。后来个教堂建筑即源自巴西利卡,但是主入口改拉短边。

面积

面积 末,是土地丈量个术语。对面积个量度可看拨出地面个大小。而 表面面积 即是物件暴露出来个总面积。

长度

长度 是一维空间个度量,是国际单位制个七种基础度量之一。 勒几何体中长度通常指最长个一维。通常勒量度二维空间中量度直线边长辰光,称呼长度数值较大个为长,不比其值大或者勒" 侧边”个为宽,而表达方式通常为长乘宽。

电压表

电压表 为科学仪器,又称伏特计,常用拉电磁学中。电压表是用来测量电压个大小,单位通常为伏特(V)。电压表一般以并联个方式连结到所需量度电压个电路元件之中。电压表个电阻一般咾大,以避免让被量度个电压改变。

米制

公制 或称 米制 (metric system)是一个国际化十进制量度系统。法国拉1799年开始使用米制,是第一个使用米制个国家。源自米制个国际单位制已成为国际大多数国家个主要量度系统。美国是现今工业化国家中唯一没奈国际单位制定义为官方量度系统个国家,弗过自从1866年 ...

泰铢

泰铢 (บาท,符号:฿,ISO 4217码:THB)是泰国个官方货币,由泰国银行负责发行。一铢相等于100撒丹(สตางค์,satang)。铢也是泰国珠宝业界量度金个单位,一铢相当于15.244克。

分钟

分 又称作 分钟 ,是辰光个量度单位,符号为min。法语:minute,原意是" 微小”个意思。分是60进制单位。1 分钟 = 60 秒,1 小时 = 60 分钟。

瓦特

瓦特 (符号:W)是国际单位制个功率单位。瓦特个定义是1焦耳/秒(1 J/s),即每秒钟转换,使用或耗散个(以安培为量度个)能量个速率。日常生活中更常用千瓦作为单位,1千瓦=1000瓦特。

收视率

收视率 是市场研究搭社会调查个一种,用以量度有多少人收看一个电视节目。 基础研究是为了得到被调查地区个详细资料而进行个抽样调查,是保证收视率数据质量个重要环节。

计量学

计量学 (Metrology),又称 量测学 或 度量衡学 ,是一门量度个科学,包括所有理论搭实际个量度方法。计量学涵盖了测量理论托实践个所有方面,弗受渠个测量弗确定度或应用领域个限制。 计量 是对一物理量(如长度、尺寸或容量等)个估计或测定,通常以一标准或度量 ...

化学搭热力学中所谓 熵 (英语:entropy),是一种测量拉动力学方面弗能做功个能量总数,也就是当总体个熵增加,渠个做功能力也下降,熵个量度正是能量退化个指标。熵亦被用拉计算一个系统中个失序现象,也就是计算该系统混乱个程度。

中日韩统一表意文字扩展区A

中日韩统一表意文字扩展区A (英文:CJK Unified Ideographs Extension A)是一个Unicode标准,勒Unicode版本3.0引入,亨八冷打有6582个中日韩统一表意文字,位置由U+3400到U+4DB5。

厘米

厘米 (公分,英语:centimeter),是十进制长度计算单位,符号cm。1厘米等于:1米个百分之一,1分米个十分之一,10毫米。 拉Unicode中,厘米搭渠衍生单位拥有独立个编码:厘米(㎝)– code 339D

冥神星

冥神星 (小行星序号:134340 Pluto;天文代號:♇,Unicode編碼U+2647)旧称" 冥王星”,是柯伊伯带里个矮行星。头一隻发现个柯伊伯带天体,太阳系里向已知体积最大、质量第二大个矮行星。

∂ 德普 ∂ {\displaystyle \partial } 是隻数学标识。常庄读成功" 德普”、" 德”、" partial”。 Unicode字集里向,箇隻标识来拉数学算子字块居隻码点U+2202。HTML里向,渠个字符实体是 ∂ 。 根据 布兰登⋄麦坎,葛瑞哥⋄斯考特 与 丹尼斯⋄沃姿太肯 的研究, ∂ 运用在微 ...

大卫星

大卫星 (英文:Star of David,希伯来语:מגן דוד‬‎)又称六芒星、大卫之星、所罗门之星、希伯来之星、犹太星等,又或者直接称为六角星),是犹太教搭犹太文化个标志。以色列建国后奈大卫星放拉以色列国旗上,因此大卫星也成为了以色列个象征。 拉Unicode中,大卫 ...

千分比

千分比 (符号为 ‰ )是一种表达比例、比率或分数数值个方法,使用1000作为分母。举只例子,像1‰,即代表千分之一,或1/1000或0.001,而82‰,即代表千分之82,或82/1000或0.082。千分比个英文名称是permille或per mille,而‰符号则源自百分号%发展过来个,伊是由意 ...

信息论

信息论 (英语:information theory)是应用数学、电子学搭计算机科学个一个分支,涉及信息个量化、存储搭通信等。信息论是由克劳德 香农发展,用来寻出信号处理搭通信操作个基本限制,如数据压缩、可靠个存储搭数据传输等。

Google翻译

Google翻译 (英语:Google Translate)是一项Google提供个翻译文段搭网页个服务。 搭其他网站巴别鱼、美国在线搭雅虎使用SYSTRAN引擎弗同个是,Google使用自家开发个翻译软件,大部分语言对采用统计机器翻译技术,少部分语言采用Google神经机器翻译系统。

MT

英文习语个缩写, 乃歇有两重含义: 机器翻译( Machine Translation )──用计算机帮助人翻译,提高翻译文章个速度搭质量。 医疗游客( Medical Tourist )──为节省钞票弗在本国里向作手术,而去别国就医个人。

机器语言

机器语言 (machine language)是一种指令集个体系。迭种指令集称为机器代码(machine code),是电脑个CPU可直接解读个数据。 机器代码有辰光也被称为原生码(Native Code),迭个名词比较强调某种编程语言或库搭运行平台相关个部分。

ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是基于拉丁字母个一套电脑编码系统。渠主要用于显示现代英语,而渠个扩展版本EASCII则可以部分支持别样西欧语言。

程序设计

电脑程序设计 (英语:Computer programming),或称程序设计(programming),是畀出解决特定问题程序个过程,软件开发过程中个重要步骤。程序设计往往以某种程序设计语言为工具,畀出迭种语言下个程序。程序设计过程应包括分析、设计、编码、测试、调试等弗同阶段。

网页服务器

网页服务器 (英语:Web server)指一台负责提供网页个电脑,主要是各种编程语言构建而成,通过超文本传输协议(英语:HTTP)传畀客户端(一般是指网页浏览器)。每一台网页服务器会运行最少一个网页服务器程序。

虱误

虱误 是对电脑程序、系统个错误、缺陷、故障咾啥,譬方产生错脱个或者意外个结果。虱误大多数是程序个源码或者设计有问题造成个,而有種介是因为编译程序编码出错。

解迷宮演算法

解迷宮演算法(英文: maze solving algorithm )是一类个演算法,顾名思义垃啥相关领域个研究者写来教啥电脑行迷宫个。解迷宫演算法有分好多种,而且各有强项,侬啥演算法当中有啲系预了部电脑是勿知个迷宫个样,但是又有啥系专为「部电脑经已鸟瞰式看到了所有个迷 ...

树莓派

树莓派 ,是一款基於Linux个单片机電腦。渠由英国个树莓派基金會所開發。 树莓派由两家拥有生产许可个公司进行生产(生产是通过有生产许可个两家公司:Element 14/Pr)。箇两家公司侪拉网上出售树莓派。 树莓派配备一枚博通(Broadcom)出产个ARM架构700MHz BCM2835 ...

路由器

路由器( router )是一只计算机用个网络设备,伊个功能是将数据包通过一个个网络传送至目的地,该过程拔称为路由。路由工作由OSI模型个第三层(即网络层,例如Internet Protocol层)。

本溪路站

本溪路站 垃拉天津市红桥区丁字沽三号路搭绥中道交口处,是天津地铁1号线个高架车站之一。本溪路站二层为站厅层主要由两端天桥搭中央集中站厅组成,车站三层为站台层。

子路

仲由 (前542年-前480年),字子路,或称季路,鲁国卞人,是孔子个著名弟子,孔门十哲之一,少孔子九岁,也是弟子中侍奉孔子最久者。亦为中为亲负米个主角。

上海公交41路

41路 是上海市个一条由久事公交四公司运营个公交线路。由沪太新村到龙华。 41路最早开线是从老北站到双峰路,后来双峰路延伸到龙华。之后搭128路合并,走向从沪太新村到龙华。

蓝光光盘

孛路內 ( BLU-RAY ,亦名: 藍光光碟 )該是最新个只激光唱片格式,由Sony开发,弗支持GNU自由档。 吾建議侬先弗去買,等到市場浪有交關中國製个貨品辰光才買一只來。

任播

任播 (英语:anycast)是一种网络定址搭路由个策略,让数据可以根据路由拓扑来决定送到" 最近”或" 最好”个目的地。 任播是搭单播(unicast)、广播(broadcast)搭多播(multicast)弗同个方式。

I2P

I2P (Invisible Internet Project即" 隐形网计划”),是一项混合授权个匿名网络项目。 I2P网络是由I2P路由器以大蒜路由方式组成个表层网络,创建拉上头个应用程序可以安全匿名个相互通信。渠可以同时使用UDP搭TCP协议,支持UPnP映射。应用包括匿名上网、聊天、撰写 ...

桥 或 桥梁 是跨越峡谷、山谷、道路、铁路、河流、别样水域、或别样障碍而建造个结构,是一种由水面或地面突出来个高架,用来连着桥头桥尾两边路。桥个目的是允许人、车辆、火车或船舶穿过障碍。

百老汇

百老汇大道 (英语:Broadway)是美国纽约市重要个南北向道路,南起炮台公园,由南向北纵贯曼哈顿岛。纽约地铁百老汇线(、、、)搭纽约地铁第七大道线(、、)侪通过迭条路底下头。由于此路两旁边分布着为数众多个剧院,是美国戏剧搭音乐剧个重要发扬地,因此成为 ...

西尼罗河病毒

西尼罗河病毒 是一种热带搭温带地区病毒。渠主要传染鸟,但还传染人、马、猫、臭鼬、灰鼠,搭家养个兔子。人个传染主路是由被传染个蚊子个叮咬。

米奇老虫

米奇老鼠 (简称米奇,中国大陆俗称:米老鼠;英语:Mickey Mouse),是一个于1928年由华特 迪士尼搭乌布 伊沃克斯拉禾路迪士尼动画工作室创作个迪士尼朋友。

阿姆斯特丹地铁

阿姆斯特丹地铁 是荷兰首都阿姆斯特丹个地铁运输系统,路网由地下铁路搭轻轨组成。首条地铁拉1977年开始启用。

冰屋

冰屋 (Igloo,因纽特语:iglu/ ᐃᒡᓗ,意为" 房屋”),又叫雪屋或音译为伊格鲁,是一种由雪块构造而成个居所,通常都有一个圆顶。冰屋常常会被人们搭居住拉加拿大辽阔个北部地区个原住民因纽特人联系起来,因为因纽特猎人们正是奈冰屋作为渠拉拉漫长个严冬中狩猎期间 ...

瓦特纳冰原

瓦特纳冰原 (Vatnajökull),是冰岛最大个冰川,垃拉冰岛东南方,覆盖了冰岛约8%个面积。伊个面积为八千一百平方公里,是欧洲体积最大搭面积第二大个冰川。 伊个冰层平均厚度为四百米,最厚处达千米。冰岛最高个山峰,高达二千一百一十米个华纳达尔斯赫努克火山, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →